Blog

Vasiyetnameye İtiraz

Vasiyetnameye İtiraz

Medeni Kanunun Miras Hukuku ile ilgili kısmında vasiyetname ile ilgili hükümler bulunur. Bu hükümlere göre bir kişinin öldükten sonra mirasının nasıl paylaştırılacağına dair düzenlemede bulunmak üzere vasiyetname hazırlaması mümkündür.

Vasiyetname ile şu işlemler yapılabilir:

  • Mirasçılardan birisinin ya da bazılarının mirasçılığı engellenebilir.
  • Kanunen mirasçı olmayan biri mirasçı olarak atanabilir.
  • Bir mirasçıya üçüncü bir şahsa belirli bir mal ya da mallar bırakılabilir.
  • Mirasçılık için bazı koşullar konabilir, yükümlülük yüklenebilir, yedek mirasçı ve art mirasçı atanabilir.
  • Miras mallarıyla vakıf kurulması vasiyet edilebilir.

Vasiyetname sözlü olarak, yazılı olarak ya da noter marifetiyle resmi şekilde yapılabilir. Vasiyetname her üç şekilde de geçerli olur ancak bazı durumlar için itiraz ve iptali de mümkündür.

Vasiyete İtiraz

Miras bırakan bir vasiyetname bırakmışsa bu tasarruf bazı geçerlilik koşullarına uygun olup olmadığına göre uygulama alanı bulacaktır. Bir vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için şu şartları taşıması gerekir:

  • Miras bırakanın vasiyetnameyi hazırladığı anda tasarruf ehliyetine sahip olması gerekir.
  • Vasiyetnamenin miras bırakan dışında bir kişi tarafından hazırlanmamış olması gerekir.
  • Vasiyetnamenin tehdit, zorlama ve benzeri iradeyi fesada düşürecek şartlarda hazırlanmamış olması gerekir.
  • Resmi ya da yazılı şekilde vasiyetname yapma imkanı varsa vasiyetin sözlü olarak kalmaması gerekir.

Bu üç şarttan birisinin dahi gereğince yerine gelmemiş olması vasiyetnamenin iptali sebebi olacaktır. İlgililer vasiyetnamenin geçerli olmadığını düşünüyorlarsa itiraz ederek ya da Asliye Hukuk Mahkemesinde vasiyetnamenin iptali davası açarak itiraz haklarını kullanabilir.

Vasiyete İtiraz Süresi

Vasiyete itiraz edecek ilgililerin kanunda belirlenen süre içinde bu yola başvurması gerekecektir. Süre vasiyetnamenin açıldığı tarihten itibaren bir ay, her halde on yıldır.

Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden itibaren bir ay içinde Sulh Hukuk Hakimi tarafından açılır. Medeni kanun hükümlerine göre vasiyetname bir kişinin elinde ise bu kişi miras bırakanın ölümünden sonra en kısa süre içinde vasiyetnameyi Sulh Hukuk Mahkemesine teslim etmelidir. Noter tarafından düzenlenen vasiyetname varsa noter teslimi yapar. Vasiyetnamenin açılması için tüm ilgililer davet edilir ve onların önünde açılır. İtiraz süresi de vasiyetnamenin açılması ile başlar.

Vasiyetname İtiraz Süresi

Vasiyetnamenin iptalini gerektirecek ya da uygulanmasını engelleyecek şartlar varsa ilgililer itiraz yoluna gidebilir. Vasiyetnamenin açılmasından itibaren bir ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesine itiraz yapılır. İtiraz dilekçesinde itiraz sebepleri belirtilir. Ayrıca vasiyetname iptal davası açılacağı da belirtilir. Zira itiraz iptal için yeterli olmayacaktır.

Daha sonra miras bırakanın son yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesinde iptal davası açılır. Bu dava, davacının hak sahibi olduğunu ve iptal sebebini öğrenmesinden itibaren bir yıl, iyi niyetli davalılara karşı her halükarda 10 yıl içinde açılmalıdır. Dava karara bağlanıp kesinleştiğinde geçmişe yönelik olarak sonuç doğuracak ve vasiyetnamenin yapıldığı tarihten itibaren hak elde edilecektir.

 

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp