Blog

Miras Mal Paylaşımı

Miras Mal Paylaşımı

Miras paylaşımı aileler içinde yaşanan ve genellikle kırgınlık ve kavgayla sonuçlanan oldukça sancılı bir süreçtir. Bu sürecin bu kadar zorlu olmasının altında yatan sebep haklı veya haksız herkesin mirastan en büyük payı almak istemesi veya en az payın kendisine verildiği iddiasıdır.

Mal paylaşımı kanunlarla güvence altına alınmıştır ve hukuk kuralları çerçevesinde neticeye bağlanır. Miras hukukunda kimin ne oranda pay sahibi olacağı açıkça belirtilmiştir. Ancak bazı vefat öncesi mal kaçırma veya mal satma gibi durumlarda miras kalan kişilerin birçoğu haksızlığa uğradığını mirastan alması gereken payı tam olarak alamadığından bahisle dava yoluna başvurabiliyor. Bu durum en çok miras ev paylaşımı işleminde görülüyor.

Miras Hukuku Mal Paylaşımı

Aile üst soy veya alt soydan gelen varlıkların paylaşımı miras hukukuna göre gerçekleştirilir. Miras bırakanın ayrıca miras atamadığı durumlarda kanun belirtilen paylar ölçüsünde yasal olarak belirlenen mirasçılara kalan mal varlıkları pay edilir. Mirasın pay edilmesinde murisin birinci derece mirasçılarından olan çocuklarıdır.

Çocuklar eşit payda mirastan pay alırlar. Bazı durumlarda murisin altsoyu bulunmayabilir bu durumda miras murisin ana ve babasına kalacaktır. Murisin anne ve babası mirastan eşit şekilde pay alırken alt ve üst soydaki miras paylaşımı aile yakınlık hilafet derecesine göre işlem tesis edilerek sonuca bağlanır. Sağ kalan eş için pay oranı çocuklara göre farklılık gösterir.

Sağ kalan miras paylaşımında eşin hakkı murisin altsoyundan gelenler ile mirasçı olursa mirasın bir bölü dördüne, murisin anne ve babası ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarına sahip oluyor. Sağ kalan eş, birlikte mirasçı olarak bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur. Yine sağ kalan eş büyük anne ve büyük babaları ile onların mirasçıları konumunda yer alan çocukları ile mirasçı olursa mirasın üç bölü dördüne bahsedilen üst ve alt soy olmadı durumlarda eş tüm mirada hak sahibi olacaktır.

Miras Mal Paylaşımı Davası

Murisin vefatından sonra verasette mal paylaşımı her ne kadar miras kanununda belirtilmiş olsa da bazı durumlarda bu mal paylaşımları dava konusu olabiliyor. Özellikle vefattan önce gerçekleştirilen mal satışları ile alt soyda yer alan kişilerden herhangi birine yapılan mal aktarımları miras paylaşım davası olarak karşımıza çıkıyor. Mal kaçırma olarak da bilinen bu dava konuları uzun yıllar süren davalar ile ancak sonuca bağlanabiliyor. Bu davlar olayın öğrenildiği zandan itibaren bir avukat vekâletinde açılabiliyor.

İslamda Mal Paylaşımı

Varlıkları islama göre mal paylaşımı İslam hukukunda da yer bulur. Buna göre Eşlerden erkek olan bireyin vefat etmesi durumunda sağ kalan kadın eş çocukları olmadığı durumlarda mirastan bir bölü dört oranında pay alacaktır. Çocuk olduğu durumlarda sağ kalan kadın eşin alacağı pay bir bölü sekiz oranında olacaktır.

Dinimizde Mal Paylaşımı

Dinimizde miras konusu miras kalan çocukların cinsiyetlerine göre değişiklik gösterir. Bununla ilgili birçok ilahiyatçının görüşü olmakla birlikte genel olarak murisin tek kızı olması durumundan mirasın yarsını alabilir iken erkek kardeşlerin olması durumundan kardeşlerinin aldığı payın yarısını alabildiği ifade edilir. Kız çocuklarının birden fazla olduğu ve hiç erkek kardeşin olmadığı durumlarda kız çocukları mirasın iki bölü üçünü alarak arlarında pay ederler.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp