Blog

İzale İ Şuyu ( Ortaklıgın Giderilmesi )

İzale İ Şuyu ( Ortaklıgın Giderilmesi )

Eski adıyla İzale-i Şüyu Davasının adı, kanunlarımızdaki dilin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar sonunda Ortaklığın Giderilmesi Davası olarak literatüre geçmiştir. Bu açıdan bakıldığında ortaklığın giderilmesi davası nedir sorusunun cevabı da “İzale İ Şuyu Davası” olacaktır.

Taşınır ya da taşınmaz herhangi bir mal üzerinde var olan ortaklığın kaldırılması, paydaşlığın son bularak bireysel mülkiyetin kurulması bu dava türü ile mümkün olur.

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında mal üzerindeki paylı mülkiyet ya da el birliği ile mülkiyet haline son verilir. Dava sonunda tüm taraflar için benzer sonuçlar ortaya çıkar.

Ortaklığın giderilmesi Davalarında iki yöntem takip edilebilir. Bu yöntemlerden hangisinin takip edileceği davadaki somut olaya ve pay edilecek malın niteliğine göre değişir. Bu yöntemler şunlardır:

  • Aynen Taksim Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi: Aynen taksim için malın parçalara bölünmesi mümkün olmalıdır. Örneğin kanunlarda bölünmesine bir engel olmayan büyük bir arsa söz konusu ise paydaşların her birine payları oranında bölünerek taksimi yapılabilir.
  • Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi: Malın aynen taksimi mümkün değilse ya da talep bu yönde ise satışı yapılarak bedeli payları oranında paydaşlara dağıtılır. Örneğin bir motorlu araç varsa ve birden fazla paydaşa taksimi gerekiyorsa satışı yapılır ve bedeli taksim edilir.

İzaleyi Şuyu Davası

Mal üzerinde hak sahibi olan paydaşlardan herhangi biri İzalei Şuyu Davası açabilir. Dava diğer tüm paydaşlara karşı açılır. Paydaşlardan birinin ölmüş olması halinde tüm mirasçılarının ortak olarak davada yer alması gerekir. Uygulamada izalei şuyu davalarının en zorlu kısmı özellikle ölen paydaşlar varsa taraf teşkilinin sağlanması olarak karşımıza çıkar.

Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın Giderilmesi Davaları bir izaleyi şuyu dava dilekçesi ile gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Taşınır mal söz konusu ise yine malın bulunduğu yer mahkemeleri yetkili olur. Dava açılırken kanunda belirlenen maktu harçlar ve yeterli gider avansı ödenir. Davayı açan ortak tarafından dava başında ödenen bu harç ve diğer yargılama giderleri dava sonunda paydaşlara payları oranında yükletilir.

İzaleyi Şuyu Vekalet Ücreti

Ortaklığın giderilmesi davası vekalet ücreti konusunda Yargıtay içtihatlarına bakıldığında kendini vekil ile temsil ettiren tüm taraflara ve vekalet ücreti ödenmesi gerektiği görülür. Paydaşların dava sonunda elde ettiği paylarının oranına göre bu ücret tüm taraflara yükletilir.

İzaleyi şuyu vekalet ücreti ayrıca vekalet ilişkisinin gereği olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen alt sınırların altında olmamak kaydıyla belirlenir ve ödenir.

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Ortaklığın giderilmesi davası bir hukukçudan yardım almayı gerektirecek nitelikte özellikleri olan bir dava tipidir. İzaleyi şuyu dava dilekçesi hazırlanmasından taraf teşkilinin sağlanmasına, bilirkişi ve keşif gibi işlemlerin takibinden satışın yapılmasına kadar her aşamada alanında uzman bir avukattan yardım alınması tavsiye olunur.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp