Blog

İflas Hukuku

İflas Hukuku

Hukuk davalarının belki de en fazla görülen hukuk sorunlarından birisi olan İcra ve İflas Hukuku, borçlu ve alacaklı arasındaki sorunların ele alınarak çözüme kavuşturulması süreci ile ilgilenir. Bu noktada da devreye icra iflas avukatları girer ve müvekkillerine danışmanlık yaparlar.

İcra İflas Hukuku

Yargılama hukuku ile yakından bir ilgisi bulunan İcra İflas Hukuku, herhangi bir borç durumunda borçlu aleyhine açılacak olan davanın takibi, iflas davalarının takibi ve her iki olayın da takibinin hangi yasal dayanaklar ile sonuçlanabileceği konusuna ışık tutmak üzere uygulanır.

İcra İflas davalarında alacaklı kişinin yanı sıra borçlunun da yapılacak olan takibat karşısında hangi hukuki yola başvurabileceği, yapılacak olan takiplerin sonuçsuz kalması ile de haczin ne şekilde değerlendirileceği konuları da yine İcra İflas Hukuku içerisinde yer alan konulardandır. ”Sosyal Devlet” düşüncesinin benimsetildiği bu davalarda icra avukatları borçlu-alacaklı arasındaki dengeyi sağlamakla yükümlüdür.

İcra İflas Hukuku Nedir?

İcra İflas Hukuku, borcunu belirlenen zaman içerisinde tahsil edemeyen borçluya karşın alacaklı tarafın bu hususta haklarını korumak üzere ortaya çıkan bir hukuk sistemidir. Borcun borçlu tarafından tahsil edilmediği durumlarda devlet zoru ile borcun tahsil edilmesi sağlanır.

Borçlu kişiye ait olan taşınır veya taşınmaz mallara belirli şartlar belirleyerek el koyar. Türkiye’de borçlunun borç tahsiline ilişkin tüm usuller İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu davaların görüldüğü mahkemeler ise İcra Mahkemeleri’dir.

İcra ve İflas

Borçlu ve alacaklılar arasında uyuşmazlıkların çözümü çerçevesinde yararlanılan hukuk dalı İcra ve İflas Hukuku’dur. Borçlunun karşı tarafa borcunu ifa etmemesi gibi bir durumda alacaklının başvurması ile belirlenen yasal sınırlar içerisinde kamu otoritesine başvurularak borcun tahsil edilmesi sürecini içine alır.

İcra işlemleri sonucunda alınacak miktar kadar mal varlığına el konulurken, iflasta daha ağır sonuçlar ortaya çıkar. Kişinin tüm malvarlığına el konulması durumu ile kendisini gösteren iflas, maddi bir kayıp dışında ticari itibarın da zedelenmesine yol açar.

Tüm bunların sonucunda icra iflas konkordato borçlular için iflastan önceki en son kurtuluş yolu olarak bilinir. Konkordato iflasın eşiğine kadar gelmiş borçlu ile alacaklı arasında bazı şartlar çerçevesinde anlaşılma durumuna denir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp