Blog

İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra hukuku alacaklıların alacağına devlet eliyle kavuşmasını sağlayan hukuk dalıdır. Hukukumuzda cebri icra yolu yalnızca devlet eliyle yapılabilir. Bu konuda icra dairesi borçlunun mallarına el koyar, bu mallar satılır ve alacaklıya olan borç ödenir.

İcra İflas

İcra iflas borçlu ve alacaklı arasındaki tüm uyuşmazlıkları çözmekte yardımcı olur. Eğer borçlu olan kişi borcunu ifa etmezse alacaklı yasal yollara başvurarak alacağını alabilir. Burada kullanılan güç kamu otoritesidir ve yalnızca devlet eliyle yürütülebilir. Amaç alacaklının haklarını koruyabilmektir.

Uygulamada icra hukuku konusunda sıkça karşılaşılan durumlar vardır. Bunlar arasında borçlunun mal kaçırmaya çalışması sıkça görülür. Örneğin, alacaklılarına borcunu ödememek için mal varlığını çocuğuna bağış yapmış gibi gösterebilir.

İcra ve İflas Hukuku

İcra organlarına zor kullanma yetkisi de tanınmıştır. İcra talebi sadece mal varlığı için geçerlidir. Bunun dışındaki konulara uygulanamaz. Bu da haciz yoluyla gerçekleşir. Yalnız buradan borçlunun tüm mal varlığına el konulabilir sonucu çıkarılamaz. Bazı mallar haczedilemez.

İcra yolları ve iflas yolları ile takip konusu ikiye ayrılır. İflas borcunda borçlarını ödeyemeyen müflisin iflas masasına giren mallarına el koyulur. Bunlar paraya çevrilir ve alacaklılara dağıtımı yapılır.

Tacir olmayan kişiler kural gereği iflas konusuna tabi olmazlar. Bundan dolayı da uygulamalı icra hukuku konusu iflas hukukundan çok daha geniştir.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcrada alacaklıların biri ya da bazıları başvuru yapar. Borçlunun ne kadar borcu varsa konu bunun üzerinden yürür. Yalnızca o kadar mal üzerinde haciz uygulanabilir. İflas da ise alacaklılar bir iki kişiyle sınırlı kalsa da borçlunun tüm varlığına el koyulur.

İcra takibinin durdurulmasi ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer alacaklının elinde bir mahkeme ilamı varsa ilamlı icra takibi denir. İlamsız icrada ise mahkeme kararı, alacak için belge veya ispat yapılması gerekmez.

İcra Avukatları

İcra avukatları çeşitli konularda hizmette bulunurlar.

  • Borç tahsili
  • Haciz
  • Borca itiraz
  • Takibe itiraz
  • İtirazin kaldirilmasi
  • Takip

Bunlar gibi birçok konuyla ilgilenirler. Bu konularda hem şahıslara hem de şirketlere hizmet verirler. Hizmetler hukuki temsil olabileceği gibi danışmanlık hizmeti de olabilir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp